Публикации, статьи

Luminosity Estimation and Beam Phase Space Analysis at VEPP-2000

Submitted by dshwartz on Fri, 04/10/2015 - 22:30
A.L. Romanov, I. Koop, E. Perevedentsev, D.B. Shwartz

Status of the Electron-Positron Collider VEPP-2000

Submitted by dshwartz on Fri, 04/10/2015 - 22:26
A. Romanov, D. Berkaev, A. Kasaev, I. Koop, A. Kyrpotin, A. Lysenko, E. Perevedentsev, V. Prosvetov, Yu. Rogovsky, A. Senchenko, P. Shatunov, Yu. Shatunov, D. Shwartz, A. Skrinsky, I. Zemlyansky, Yu. Zharinov

Круглые встречные пучки в коллайдере ВЭПП-2000

Submitted by dshwartz on Mon, 04/06/2015 - 16:32

Диссертация на соискание степени к.ф.-м.н.