Публикации, статьи

Status of Electron-Positron Collider VEPP-2000

Submitted by dshwartz on Wed, 06/17/2015 - 18:53
Yu. Shatunov, D. Berkaev, A. Borisov, Yu. Garinov, A. Kirpotin, I. Koop, A. Lysenko, I. Nesterenko, A. Otboyev, E. Perevedentsev, Yu. Rogovsky, A. Romanov, P. Shatunov, D. Shwartz, A. Skrinsky

VEPP-2000 Collider Control System

Submitted by dshwartz on Wed, 08/02/2017 - 16:35
A.I. Senchenko, D.E. Berkaev, A.S. Kasaev, I. Koop, V.R. Kozak, A.N. Kyrpotin, A.P. Lysenko, Yu. A. Rogovsky, A.L. Romanov, P.Yu. Shatunov, Y.M. Shatunov, A.S. Stankevich

VEPP-2000 Logging System

Submitted by dshwartz on Wed, 08/02/2017 - 16:59
A.I. Senchenko, D.E. Berkaev