Публикации, статьи

A Synchrotron Radiation Beamline Installed at BINP to Study the High Luminosity LHC Vacuum System

Submitted by dshwartz on Tue, 08/01/2017 - 17:34
A.A. Krasnov, V.V. Anashin, A.M. Semenov, D.B. Shwartz, V. Baglin, P. Chiggiato, B. Henrist

Comissioning of Upgraded VEPP-2000 Injection Chain

Submitted by dshwartz on Thu, 08/25/2016 - 16:32
D.E. Berkaev, A.V. Andrianov, K.V. Astrelina, V.V. Balakin, A.M. Barnyakov, O.V. Belikov, M.F. Blinov, D.V. Bochek, D. Bolkhovityanov, F.A. Emanov, A.R. Frolov, K. Gorchakov, Ye.A. Gusev, A.S. Kasaev, E. Kenzhbulatov, I. Koop, I.E. Korenev, G.Y. Kurkin, N.N. Lebedev, A.E. Levichev, P.V. Logatchov, A.P. Lysenko, D.A. Nikiforov, V.P. Prosvetov, Yu. A. Rogovsky, S.L. Samoylov, A.I. Senchenko, P.Yu. Shatunov, Y.M. Shatunov, D.B. Shwartz, A.A. Starostenko, I.M. Zemlyansky, Yu.M. Zharinov

Commissioning of e+/e- Transfer Line from BINP Injection Complex to VEPP-2000 Facility

Submitted by dshwartz on Tue, 08/01/2017 - 17:26
I.M. Zemlyansky, Yu. Aktershev, V.V. Anashin, A.V. Andrianov, A.M. Batrakov, O.V. Belikov, D.E. Berkaev, M.F. Blinov, B.A. Dovzhenko, F.A. Emanov, V.V. Gambaryan, V.A. Kiselev, I. Koop, A.A. Krasnov, I.A. Mikheev, D.A. Nikiforov, A.V. Otboev, A.V. Pavlenko, V.P. Prosvetov, V.V. Rashchenko, Yu. A. Rogovsky, A.V. Semenov, P.Yu. Shatunov, Y.M. Shatunov, D.B. Shwartz, A.A. Starostenko, S.S. Vasichev, V.D. Yudin, Yu.M. Zharinov

Implementation of Round Colliding Beams Concept at VEPP-2000

Submitted by dshwartz on Tue, 08/01/2017 - 17:39
D.B. Shwartz, D.E. Berkaev, I. Koop, E. Perevedentsev, Yu. A. Rogovsky, P.Yu. Shatunov, Y.M. Shatunov

Recommissioning and Perspectives of VEPP-2000 e+ e- Collider

Submitted by dshwartz on Tue, 08/01/2017 - 17:15
D.Shwartz, V.Anashin, A.Andrianov, K.Astrelina, A.Batrakov, O.Belikov, D.Berkaev, M.Blinov, F.Emanov, A.Frolov, K.Gorchakov, A.Kasaev, E.Kenzhbulatov, A.Kirpotin, I.Koop, A.Krasnov, G.Kurkin, A.Lysenko, I.Mikheev, S.Motygin, D.Nikiforov, V.Prosvetov, D.Rabusov, V.Raschenko, Yu.Rogovsky, I.Sedlyarov, A.Semenov, A.Senchenko, P.Shatunov, Yu.Shatunov, A.Tribendis, I.Zemlyansky, Yu.Zharinov