Публикации, статьи

High Luminosity at VEPP-2000 Collider With New Injector

Submitted by dshwartz on Tue, 08/01/2017 - 17:43
P.Yu. Shatunov, O.V. Belikov, D.E. Berkaev, K. Gorchakov, A.S. Kasaev, A.N. Kirpotin, I. Koop, A.A. Krasnov, A.P. Lysenko, S.V. Motygin, E. Perevedentsev, V.P. Prosvetov, D.V. Rabusov, Yu. A. Rogovsky, A.M. Semenov, A.I. Senchenko, Y.M. Shatunov, D.B. Shwartz, M.V. Timoshenko, I.M. Zemlyansky, Yu.M. Zharinov