Публикации, статьи

Status of Electron-Positron Collider VEPP-2000

Submitted by dshwartz on Wed, 06/17/2015 - 18:53
Yu. Shatunov, D. Berkaev, A. Borisov, Yu. Garinov, A. Kirpotin, I. Koop, A. Lysenko, I. Nesterenko, A. Otboyev, E. Perevedentsev, Yu. Rogovsky, A. Romanov, P. Shatunov, D. Shwartz, A. Skrinsky

Магнитная система накопителя с электрон-позитронными встречными пучками ВЭПП-2000

Submitted by berkaev on Mon, 10/22/2012 - 23:45

Диссертация на соискание степени к.ф.-м.н.

Настройка орбиты и электронно-оптической структуры накопителя ВЭПП-2000 методом матриц откликов

Submitted by berkaev on Mon, 10/22/2012 - 23:42

Диссертация на соискание степени к.ф.-м.н.

Инжекция электронов и позитронов в коллайдер ВЭПП-2000

Submitted by berkaev on Sat, 09/25/2010 - 21:06

 Диссертация на соискание степени к.ф.-м.н.

First Commissioning Results of VEPP-2000

Submitted by dshwartz on Thu, 04/30/2015 - 20:38
D.Berkaev, A.Kirpotin, I.Koop, A.Lysenko, I.Nesterenko, A.Otboev, E.Perevedentsev, Yu.Rogovsky, A.Romanov, P.Shatunov, Yu.Shatunov, D.Shwartz, A.Valkovich, I.Zemlyansky

Status of 172 MHz RF System for VEPP-2000 Collider

Submitted by dshwartz on Thu, 04/16/2015 - 14:10
V.S.Arbuzov, Yu.A.Biryuchevsky, A.A.Bushuev, E.I.Gorniker, E.K.Kendjebulatov, A.A.Kondakov, I.A.Koop, S.A.Krutikhin, Ya.G.Kruchkov, I.V.Kuptsov, G.Ya.Kurkin, N.V.Mityanina, S.V.Motygin, V.N.Osipov, V.M.Petrov, A.M.Pilan, A.M.Popov, V.P.Prosvetov, E.A.Rotov, I.K.Sedlyarov, Yu.M.Shatunov, A.G.Tribendis, V.N.Volkov, S.V.Volobuev

Design of the VEPP-2000 Vacuum System

Submitted by dshwartz on Fri, 04/17/2015 - 21:00
V.V. Anashin, A.A. Bushuev, A.N. Dranichnikov, R.V. Dostovalov, A.V. Evstigneev, N.V. Fedorov, L.G. Isaeva, A.A. Krasnov, I.A. Koop, V.S. Kuzminykh, N.A. Mezentsev, I.N. Nesterenko, V.N. Osipov, L.M. Schegolev, Yu.M. Shatunov, N.I. Zubkov

Project of a New Electron-Positron Collider VEPP-2000

Submitted by dshwartz on Wed, 05/06/2015 - 18:36
Yu.M. Shatunov, A.V. Evstigneev, D.I. Ganyushin, P.M. Ivanov, I.A. Koop, V.S. Kuzminykh, A.P. Lysenko, N.A. Mezentsev, N.V. Mityanina, I.N. Nesterenko, A.V. Otboev, E.A. Perevedentsev, V.M. Petrov, D.B. Shwartz, P.Yu. Shatunov, A.N. Skrinsky, A.A. Valishev, V.N. Volkov

Pages