Публикации, статьи

Comissioning of Upgraded VEPP-2000 Injection Chain

Submitted by dshwartz on Thu, 08/25/2016 - 16:32
D.E. Berkaev, A.V. Andrianov, K.V. Astrelina, V.V. Balakin, A.M. Barnyakov, O.V. Belikov, M.F. Blinov, D.V. Bochek, D. Bolkhovityanov, F.A. Emanov, A.R. Frolov, K. Gorchakov, Ye.A. Gusev, A.S. Kasaev, E. Kenzhbulatov, I. Koop, I.E. Korenev, G.Y. Kurkin, N.N. Lebedev, A.E. Levichev, P.V. Logatchov, A.P. Lysenko, D.A. Nikiforov, V.P. Prosvetov, Yu. A. Rogovsky, S.L. Samoylov, A.I. Senchenko, P.Yu. Shatunov, Y.M. Shatunov, D.B. Shwartz, A.A. Starostenko, I.M. Zemlyansky, Yu.M. Zharinov

Beam Phase Space Reconstruction for Monitoring the Luminosity in the VEPP-2000 Collider

Submitted by dshwartz on Tue, 04/07/2015 - 10:35
A.L. Romanov, I. Koop, E. Perevedentsev, D.B. Shwartz

Booster of Electrons and Positrons (BEP) Upgrade to 1 GeV

Submitted by dshwartz on Tue, 04/07/2015 - 10:31
D.B. Shwartz, D.E. Berkaev, D.V. Bochek, I.A. Koop, I.E. Korenev, A.A. Krasnov, I.K. Sedlyarov, P.Yu. Shatunov, Y.M. Shatunov, I.M. Zemlyansky

Electron and Positron Beams Transportation Channels to BINP Colliders

Submitted by dshwartz on Wed, 04/15/2015 - 18:32
I.M. Zemlyansky, D.E. Berkaev, V.A. Kiselev, I. Koop, A.V. Otboev, A.M. Semenov, A.A. Starostenko

Modernization of VEPP-2000 Control System

Submitted by dshwartz on Wed, 04/15/2015 - 18:37
Yu.A. Rogovsky, D.E. Berkaev, O.V. Gorbatenko, A.P. Lysenko, A.L. Romanov, A.I. Senchenko, P.Yu. Shatunov, Yu.M. Shatunov

Recent Beam-Beam Effects and Luminosity at VEPP-2000

Submitted by dshwartz on Tue, 04/07/2015 - 10:27
D. Shwartz, D. Berkaev, I. Koop, E. Perevedentsev, Yu. Rogovsky, Yu. Shatunov, A. Kasaev, A. Kyrpotin, A. Lysenko, V. Prosvetov, A. Romanov, A. Senchenko, P. Shatunov, I. Zemlyansky, Yu. Zharinov

Status and Perspectives of the VEPP-2000 Complex

Submitted by dshwartz on Fri, 04/10/2015 - 22:22
Yu.A. Rogovsky, D.E. Berkaev, I.A. Koop, E.A. Perevedentsev, Yu.M. Shatunov, D.B. Shwartz, A.S. Kasaev, A.N. Kyrpotin, A.P. Lysenko, V.P. Prosvetov, A.L. Romanov, A.I. Senchenko, P.Yu. Shatunov, A.N. Skrinsky, I.M. Zemlyansky, Yu.M. Zharinov

Luminosity Estimation and Beam Phase Space Analysis at VEPP-2000

Submitted by dshwartz on Fri, 04/10/2015 - 22:30
A.L. Romanov, I. Koop, E. Perevedentsev, D.B. Shwartz

Status of the Electron-Positron Collider VEPP-2000

Submitted by dshwartz on Fri, 04/10/2015 - 22:26
A. Romanov, D. Berkaev, A. Kasaev, I. Koop, A. Kyrpotin, A. Lysenko, E. Perevedentsev, V. Prosvetov, Yu. Rogovsky, A. Senchenko, P. Shatunov, Yu. Shatunov, D. Shwartz, A. Skrinsky, I. Zemlyansky, Yu. Zharinov

Круглые встречные пучки в коллайдере ВЭПП-2000

Submitted by dshwartz on Mon, 04/06/2015 - 16:32

Диссертация на соискание степени к.ф.-м.н.

Pages